Green Building

מהפכת הבנייה הירוקה בישראל

לפני כמה שנים ניבאו קבלני הבניין השונים כי לא ירחק היום וכל פרוייקט בנייה יתהדר בתרומתו לאיכות הסביבה ודאגה לרווחת האדם. ואכן, נבואה זו זוכה להגשמה בימינו אנו. יותר ויותר פרוייקטים מוגדרים כפרוייקטים ירוקים עם בנייה ירוקה באיכות הגבוהה ביותר ע"פ התקן הישראלי. בנייה ירוקה תורמת לאיכות חיינו ומסתבר שגם לכיסנו הכלכלי. להלן כל המידע שרצוי שתכירו לגבי מהפכת הבנייה הירוקה בישראל. Read More

By :
Comments : 0